Utrymning


 

Utrymnings-Stategi

Utrymning

Det är viktigt att all personal känner till hur de ska bete sig vid utrymningslarm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna utrymningsövningar. Företagsledningen och personalen avgör gemensamt hur ofta man ska ha övningarna. Utrymningsövningar kan ersättas med information om den ger likvärdiga kunskaper.


Det är särskilt viktigt att målgruppsanpassa informationen till nyanställda, invandrare med annan språklig och kulturell bakgrund, samt personer med funktionshinder.


Brand och gas kan orsaka svåra olyckor på arbetsplatserna.

Utströmmande gas kan innebära risk för förgiftning och kvävning. En del gaser kan dessutom bilda explosiv blandning med luft. Vid brand kan en del material avge farliga gaser och kraftig rökutveckling som försvårar släckning och utrymning. Därför är det viktigt att man på arbetsplatserna har en beredskap för hur man ska göra om det börjar brinna eller om gas strömmar ut. Det gäller även vid bombhot, hot och våld, översvämning med mera.


Tänk på

Utformning och storlek på utrymningsvägar.

Tidig upptäckt av fara till exempel genom larm som varnar.

Kunskaper om risker och hur man beter sig.

Läs om grunden för säker utrymning


Tänk på att

Det som regel ska finnas minst två utrymningsvägar.

Hålla utrymningsvägar olåsta och fria från hindrande föremål.

Skyltningen till utrymningsvägar ska vara tydlig.


Källa: av.se


kontakta oss: info@prebrand.se

Arbetsmijö

verket