Infomation kring Brandsläckare


     Svensk

   Standard SS-3656
Det finns en standard för underhåll av brandsläckare SS 3656.

I denna standard finns rekommendationer för intervall och omfattning av underhåll på olika typer av släckare.


Olika typer av underhåll

I standarden finns angivit olika typer av service för handbrandsläckare och dessa skiljer sig åt i rekommenderade tidsintervall, omfattning och utförande. De kallas rutinkontroll utförd av innehavare, underhåll utfört av serviceman samt verkstadsgenomgång.


Rutinkontroll utförd av innehavare

Släckaren ska granskas regelbundet av innehavaren. Det rekommenderas att nedanstående punkter kontrolleras varje 1-3 månader.

Släckaren är placerad synligt på avsedd plats.

Släckaren är inte blockerad.

Släckarens användningsinstruktion är vänd utåt och fullt läsbar.

Släckaren är inte uppenbart skadad.

Släckarens tryckindikator (där så är tillämpligt) visar rätt tryck.

Släckaren är plomberad.


Underhåll utfört av serviceman

Denna service innebär en lite mer omfattande översyn. Tidpunkten för första underhåll av serviceman ska följa tillverkarens anvisning och därefter rekommenderas att underhåll generellt utförs årligen. Beroende på i vilken miljö släckaren befinner sig, kan kortare eller längre intervall vara befogat.


Verkstadsgenomgång

En verkstadsgenomgång innefattar utöver de punkter som ingår i underhåll utfört av serviceman, även demontering av släckaren samt tömning av dess innehåll och byte av släckmedel.

Rekommenderat tidsintervall för denna typ av service är:

Vätskesläckare vart femte år.

Pulver- och koldioxidsläckare vart tionde år.

 kontakta oss: info@prebrand.se