SBA


  PreBrand ABRiktlinjer för internt systematiskt  brandskyddsarbete


 

Bakgrund


Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den

tidigare Räddningstjänstlagen från 1986.

Lagen om skydd mot olyckor innebär bl.a. förändringar i hur det förebyggande arbetet mot

brand skall bedrivas. Intensionen med lagen är bl.a. att tydliggöra den enskildes ansvar för

brandskyddet. Det är alltid ägare eller nyttjanderättshavare (den som bedriver verksamhet)

som är ansvarig för brandskyddet i en byggnad eller anläggning. LSO ställer inte högre krav

på nivån på brandskyddet än den tidigare lagstiftningen, men det tydliggjorda ansvaret för

ägare och nyttjanderättshavare skall göra att kraven efterlevs bättre.

 

Mål


Företaget ska bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete som:

• Uppfyller kraven i de förändrade lagstiftningarna inom området.

• Tar bort eller minskar risker för avbrott eller störningar i verksamheten.

• Minskar kostnaderna för skador.

• Motsvarar de krav som försäkringsbolagen ställer för att kunna erhålla försäkring.

 

Skyldigheter


Systematiskt brandskyddsarbete skall ske och innebär att man på ett strukturerat sätt planerar,

utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Det systematiska brandskyddsarbetet liknar i många avseende det systematiska

arbetsmiljöarbetet som också skall bedrivas på alla arbetsplatser.

 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Det systematiska brandskyddsarbetet ska bedrivas utifrån Räddningsverkets allmänna råd

SRV 2004:3


LSO


Enligt LSO skall räddningstjänsten utöva tillsyn. Hur denna tillsyn skall bedrivas regleras inte

i lagen eller i de författningar som är kopplade till denna. Detta skall kommunerna själv

besluta om i den handlingsplan som skall tas fram för det förebyggande arbetet i skydd mot

olyckor. En del i tillsynen kommer att omfatta kontroll hur man jobbar med det systematiskakontakta oss: info@prebrand.se