Första Hjälpen


 

PreBrand ABInformation

om första hjälpen


Beredskap för första hjälpen och krisstöd

På varje arbetsställe skall det finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.

Vid planeringen skall de kontakter som behövs tas med berörda lokala samhällsorgan.

Det skall säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsplatsen.

Arbetstagarna skall fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller.

På lämpliga ställen skall finnas anslag med uppgifter om:

 

– Var utrustning för första hjälpen finns

– Vilka personer som kan ge första hjälpen

– Telefonnummer till utryckningsfordon och taxi

– Adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället.

-  Anslaget skall vara utformat så att det lätt känns igen.

 

Utrustning för första hjälpen

Exempel på utrustning som kan behövas i samband med första hjälpen är

förbandsmaterial, filtar, brandredskap, bårar, skyddshandskar mot blodsmitta etc.

Även nödduschar och anordningar för ögonspolning hör hit.

 

Utrustning.

Det finns ett omfattande utbud av utrustning.

Behovet av utrustning för första hjälpen är dock i de flesta fall relativt

begränsat och kan anpassas till de lokala riskerna samt till

förutsättningarna för att få en adekvat medicinsk hjälp.

Vid ambulerande arbete kan utrustning t.ex. förvaras i bilen eller i speciell midjeväska.

Om olycka kan befaras ske vid extremt klimat (t.ex. utomhus vintertid)

bör även detta beaktas vid val av utrustning.

 

Lättillgängligt

Det är viktigt att utrustningen förvaras lättillgängligt men säkert.

Det är en fördel om man utser en person som har ansvar för att utrustningen förnyas

och kompletteras vid behov.

Utrustning för bagatellartade skador, typ plåster, som den

skadade själv kan använda bör finnas lättillgängligt och åtskilt

från övrigt förbandsmaterial som är till för att stoppa stora blödningar m.m

 

Vi levererar, installerar och servar alla dem produkter som kan behövas för en säker verksamhet.


 kontakta oss: info@prebrand.se